SmileUrbo

ee68a9df1200997b07be8fb0bbdb9f29_LSmileUrbo to interaktywna i niezwykle angażująca gra symulacyjna, wspierana przez internetowy interface gry.

To innowacyjne narzędzie edukacyjne, które poprzez doświadczenie uczy graczy kooperacji, współpracy i partycypacji. Pomaga w tworzeniu silnych zespołów, które potrafią współdziałać i wypracowywać rozwiązania dążące do rozwoju dobra wspólnego.

Potencjał diagnostyczny i edukacyjny Gry:

1. Potencjał edukacyjny 

SmileUrbo to zaawansowane, nowoczesne narzędzie edukacyjne wspierające proces uczenia się przez doświadczenie. Zalecane przy realizacji warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania problemów, współpracy z w zespole, rozwiązywania konfliktów oraz negocjacji.

Obszary rozwoju wspierane przez SmileUrbo to:

 • Współpraca w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Przedsiębiorczość i podejmowanie decyzji ekonomicznych gwarantujących zrównoważony rozwój,
 • Budowanie kapitału społecznego i współpracy w grupie,
 • Negocjacje,
 • Komunikacja interpersonalna,
 • Aktywny i świadomy udział w demokracji,

2. Potencjał diagnostyczny 

Gra oparta jest na dylemacie wspólnego pastwiska, co pozwala uczestnikom w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach zobaczyć jak funkcjonuje społeczność, w której każdy dąży do osiągnięcia tylko swoich celów. Gra stanowi wyzwanie, podczas którego każdy z uczestników, może sprawdzić czy potrafi równoważyć własny interes z dobrem wspólnym. Pozwala na autorefleksję w odniesieniu do swoich zachowań w sytuacji interakcji społecznych i wskazuje na wartości, z jakimi się utożsamia. Gra tworzy doskonałe warunki do diagnozy kompetencji i zachowań zarówno jednostek jak i całych zespołów.

Korzyści, które uzyskują Uczestnicy Gry wynikające z jej zastosowania – zdobywają:

WIEDZĘ:

 • na temat odpowiedzialności społecznej, etycznej i organizacyjnej związanej z pełnioną rolą w grupie
 • na temat podejmowania decyzji ekonomicznych gwarantujących zrównoważony rozwój
 • na temat stylów i metod rozwiązywania konfliktów
 • na temat stylów komunikacyjnych i ich wpływu na poziom porozumienia z innymi
 • dotyczącą zjawisk społeczno psychologicznych wpływających na poziom współpracy między ludźmi
 • na temat psychospołecznych podstaw funkcjonowania człowieka w wymiarze jednostkowym i grupowym.

UMIEJĘTNOŚCI:

 • Uczestnicy potrafią interpretować i wyjaśniać procesy zachodzące w sytuacjach społecznych związanych z konfliktem celów i interesów
 • potrafią przy pomocy różnych metod i technik podejmować decyzje adekwatne do potrzeb i sytuacji
 • potrafią systemowo ujmować działania służące zrównoważonemu rozwojowi
 • umieją ocenić, tworzyć i usprawniać procesy komunikacyjne w grupie
 • umieją zastosować posiadaną wiedzę do samoanalizy i analizy efektywności własnych działań w sytuacjach interakcji społecznych wymagających wysokich kompetencji społecznych.

KOMPETENCJE:

 • świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji społecznych i rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
 • gotowość do prawidłowego postrzegania i rozwiązywania dylematów związanych z pełnieniem określonej roli w grupach i społecznościach
 • motywacja do angażowania się w podejmowanie wyzwań związanych z działaniami w obszarze odpowiedzialności za dobro wspólne w całej organizacji
 • gotowość do budowania relacji w zespołach opartych na zaufaniu, wiarygodności i szacunku do innych.

Osoby zainteresowane narzędziem zarówno w kontekście diagnostycznym jak i edukacyjnym – zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl