Retoryka wypowiedzi – jak mówić, aby ludzie nas słuchali

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • pełnisz jakiekolwiek funkcje, które wymagają sprawnego i poprawnego wypowiadania się
 • chcesz, aby to co mówisz, przez to jak mówisz, było jasne i zrozumiałe dla wszystkich
 • występujesz publicznie i chcesz aby Twoje umiejętności przemawiania były jeszcze lepsze
 • wiążesz swoją pracę z dziennikarstwem, prawem, polityką, sprzedażą lub dydaktyką
 • uważasz, że jak każdy, możesz wiele poprawić w swoim sposobie wypowiadania się, sposobie budowy zdań i precyzji wypowiedzi
 • zarządzasz na jakimkolwiek poziomie organizacji
 • chcesz rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne i jesteś otwarty/a na zmiany.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim opanowanie kultury i poprawności żywego słowa  , których niezbędnymi elementami są:

 • sprawne i poprawne mówienie,
 • znajomość retoryki,
 • wykorzystanie elementów prozodycznych mowy wpływających na sugestywność i intencje wypowiedzi,
 • znajomość mowy  ciała i innych niewerbalnych komunikatów
 • Ortofonia polska  ( zasady poprawnej wymowy)
 • Wyjaśnienie różnicy między ortografią, a ortofonią.
 •  Wymowa samogłosek nosowych w różnych pozycjach.
 •  Upodobnienia pod względem miejsca artykulacji  oraz dźwięczności i   bezdźwięczności.
 •  Akcent wyrazowy w języku polskim i w wyrazach obcego pochodzenia.
 • Budowa i funkcjonowanie układów: oddechowego, fonacyjnego i aartykulacyjnego
 • Anatomia i wyjaśnienie mechaniki prawidłowego oddechu.
 • Anatomia i wyjaśnienie mechaniki  prawidłowego generowania  głosu.
 • Anatomia  układu artykulacyjnego i wyjaśnienie prawidłowej  mechaniki artykulacyjnej.
 •  Rola samogłosek w emisji głosu i prawidłowej artykulacji
 •  Wydłużanie fazy wydechowej – ekonomiczne zużywanie powietrza
 •  Ćwiczenia oddechowo-fonacyjne z wykorzystaniem tekstów
 • Emisja głosu – rezonatory:
 • pobudzanie rezonatora głowowego i piersiowego
 • rozróżnianie miękkiego i twardego atakowania dźwięku
 • nośność dźwięku
 • średnica i skala głosu
 • podparcie oddechowe podstawą emisji
 • Rodzaje i funkcje komunikatów niewerbalnych
 • Język ciała, przestrzeń i teoria odległości
 • Intonacja, ton i barwa głosu  jako istotna treść przekazywanego komunikatu.
 • Spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego
 • Autoprezentacja:
  podstawowe zasady autoprezentacji
  pokonywanie tremy
  mowa ciała (mimika, gesty)
  opanowanie środków technicznych podczas wystąpień publicznych (mowa   mikrofonowa, mowa sceniczna, zachowanie przed kamerą)
  wygłaszanie tekstów własnych.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Ćwiczenia warsztatowe oparte o metody pracy z grupą oraz:

Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy:

 Dykcja – samogłoski:
ćwiczenia wyrazistego artykułowania samogłosek ustnych i nosowych w ciągu mownym (samogłoski podwojone, rozziewy samogłoskowe, samogłoski akcentowane i nieakcentowane)
samogłoski podstawą dykcji i nośności dźwięku.

Dykcja – spółgłoski:
 ćwiczenia wyrazistej artykulacji głosek w zbiegach i zbitkach spółgłoskowych, zakończeniach wyrazów, wpływ sąsiedztwa fonetycznego na brzmienie słowa.

Prozodia mowy

Co to jest prozodia mowy i jej wpływ na kształtowanie  wypowiedzi.

Omówienie  środków wyrazu tworzących ekspresję mowy i wpływających na intencje wypowiedzi: akcent logiczny i emocjonalny, fraza, pauza, intonacja, ton, tempo, rytm, barwa i siła głosu.

Głośne czytanie:
 podstawowe zasady interpretacji tekstu (frazowanie, pauza, intonacja, akcent, tempo, modulacja głosu, umiejętność synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi)
ekspresja słowa a ekspresja ciała. Ćwiczenia w zakresie czytania tekstów literackich, publicystycznych, informacyjnych i artystycznych.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl