Regulamin szkoleń

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zgłaszania się i uczestnictwa w szkoleniach otwartych organizowanych przez firmę EduBis. Przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga zaakceptowania niniejszego Regulaminu Szkoleń.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

 1. Podstawą uczestniczenia w szkoleniu otwartym jest wypełnienie i przesłanie na adres mailowy biuro@edubis.com.pl podpisanego formularza zgłoszenia na szkolenie.
 2. Wypełniony i przesłany formularz stanowi jednocześnie umowę pomiędzy firmą EduBis, a stroną zamawiającą i określa wzajemne zobowiązania pomiędzy Organizatorem, a Zamawiającym.
 3. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po upływnie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z firmą EduBis.
 4. Po otrzymaniu wypełnionego i podpisanego formularza, zostanie przesłane potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkolenie. Nie później niż 3 dni robocze przed realizacją szkolenia Zamawiający otrzyma oficjalne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Warunki płatności

 1. Ceny szkoleń wskazane na stronie internetowej obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem prowadzącym podczas trwania szkolenia, dyplom ukończenia, koszt posiłków – przerwy na kawę oraz obiad w przypadku całodniowych zajęć. Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu uczestników szkolenia.
 2. Przed szkoleniem, po uprzednim otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto. Płatność powinna wpłynąć na konto EduBis najpóźniej 4 dni przed szkoleniem.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na adres mailowy, zostanie wystawiona faktura VAT.
 4. Ceny prezentowane na stronie EduBis są kwotami netto, podanymi w złotych polskich o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej. W przypadku szkoleń, warsztatów i konsultacji ceny netto obciążone są 23% podatkiem VAT.
 5. Ceny i sposób płatności może być indywidualnie ustalany przez EduBis i Zamawiającego.
 6. Zamawiający Upoważnia firmę EduBis do wystawienia faktury VAT zgodnie z zamówieniem przesłanym na Formularzu Szkoleń Otwartych, bez podpisu odbiorcy.
 7. EduBis zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu osobie, która nie dokonała opłaty za szkolenie.

Rezygnacja ze szkolenie lub jego odwołanie

 1. Zamawiający może wycofać się z udziału w szkoleniu (w formie pisemnej), bez ponoszenia kosztów na 10 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. W sytuacji zgłoszenia rezygnacji po upływie tego terminu, Zamawiający zapłaci 50% wartości zamówienia. Brak odwołania szkolenia w formie pisemnej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia szkolenia na inny termin z przyczyn niezależnych od niego oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane odwołaniem szkolenia. W takiej sytuacji, wszelkie wpłaty za dane szkolenie zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych na konto wskazane przez Zamawiającego.

Ochrona danych osobowych

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia na szkolenie, oznacza wyrażenie zgody na umieszczenie w/w danych osobowych w bazie danych Klientów EduBis (Ustawa z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od EduBis w rozumieniu ustawy z 18.07.2002 r. – Dz. U Nr 144, poz.1204, o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podane adresy e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. EduBis zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej EduBis.
 2. W sprawach nieuregulowanych zgłoszeniem i niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.