Mobbing i dyskryminacja

Mobbing jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, wymagającym wielopłaszczyznowego podejściaDo Mobbingu.

Dlatego proponujemy szkolenie z tematu “Mobbing, dyskryminacja i molestowanie” prowadzone przez Trenera/Eksperta z bardzo dużym doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej w obszarze patologicznych zjawisk w środowisku pracy takich jak mobbing, dyskryminacja czy molestowanie seksualne.

Zapraszamy na szkolenie: Mobbing, molestowanie i dyskryminacja

Celem proponowanego szkolenia jest uświadomienie jego uczestnikom, że zjawiska patologiczne w środowisku pracy mają przełożenie na funkcjonowanie całego zespołu pracowniczego. Uczestnictwo w przedmiotowym szkoleniu umożliwia uniknięcie szeregu nieporozumień związanych z zagrożeniami psychospołecznymi w środowisku pracy. Ponadto pracodawca szkoląc załogę pracowniczą wypełnia ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji.

Program jak również forma szkolenia zostały opracowane w ten sposób, aby instytucje hermetycznego języka prawnego były przystępne dla wszystkich jego uczestników bez uszczerbku na jego wartości merytorycznej. Zaprezentowane  zostaną sposoby dochodzenia zadośćuczynienia oraz odszkodowania zarówno w oparciu o kodeks pracy jak również kodeks cywilny oraz środki ochrony karnoprawnej przewidziane przez kodeks wykroczeń i kodeks karny. Omawiane zagadnienia zostaną uzupełnione problematyką zbiegu roszczeń oraz uprawnieniami kontrolnymi Państwowej Inspekcji Pracy. Teoretyczne aspekty wskazanej problematyki zostaną uzupełnione warsztatami, które mają na celu uwzględnienie  szeregu wątpliwości natury praktycznej.

Po szkoleniu, jego Uczestnicy będą w stanie rozpoznać pierwsze symptomy zachowań patologicznych w organizacji, co umożliwi im podjęcie trafnych  decyzji w zakresie dalszego postępowania.  Co więcej, wskazane zostaną często popełniane błędy. Zaprezentowane polubowne metody rozwiązywania sporów pracowniczych pozwolą rozwiązać powstały spór wewnątrz organizacji. Jest to istotne zarówno dla osób poszkodowanych mogących uniknąć długiego i skomplikowanego przewodu sądowego, a także dla pracodawcy, który uniknie kosztów związanych z procesem oraz profesjonalnym pełnomocnictwem.