Mobbing, dyskryminacja i molestowanie

Terminy i miejsca szkoleń:

Termin i miejsce szkolenia do ustalenia.

Zapisz się na szkolenie

Szkolenie jest dla Ciebie jeśli:

 • chcesz zrozumieć zjawiska z obszaru przemocy w organizacji i dyskryminacji,
 • chcesz poznać sposoby identyfikacji negatywnych zachowań w organizacji,
 • chcesz nabyć umiejętności reagowania na przejawy patologii organizacyjnej i nauczyć się przed nimi bronić,
 • chcesz wypracować metody zapobiegania negatywnym zjawiskom odpowiadające wymogom firmy.

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z definicjami mobbingu, molestowania seksualnego i dyskryminacji,
 • Prezentacja różnych form i przyczyn przemocy w organizacji,
 • Wskazanie prawidłowości psychologicznych warunkujących omawiane zjawiska,
 • Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania zachowań przemocowych,
 • Omówienie sposobów zapobiegania niekorzystnym zjawiskom
  z obszaru mobbingu, molestowania i dyskryminacji,
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z występowaniem terroru psychicznego i dyskryminacji w organizacji,
 • Dokonanie wykładni pojęcia „godności pracowniczej” jako kategorii prawnej
 • Zaprezentowanie praktycznych aspektów postępowania polubownego i mediacji w sprawach pracowniczych,
 • Przedstawienie skutecznych środków ochrony prawnej,
 • Wyeliminowanie błędnych postępowań w przypadku stwierdzenia zachowań niepożądanych w zespole pracowników.

Ramowy program szkolenia:

 1. Różnorodne formy patologii w organizacjach,
 2. Mobbing i dyskryminacja – podobieństwa i różnice,
 3. Skala zjawiska mobbingu i dyskryminacji w świetle najnowszych badań,
 4. Statystyki sądowe w sprawach o mobbing i dyskryminację,
 5. Rodzaje zachowań mobbingowych  wg  typologii Leymanna,
 6. Skutki zachowań patologicznych dla osób poszkodowanych i ich rodzin oraz dla pracodawcy i społeczeństwa,
 7. Sposoby wyeliminowania źródeł zachowań dyskryminacyjnych, takich jak: etykietowanie, stereotypy i uprzedzenia,
 8. Różnice pomiędzy „molestowaniem” a  „molestowaniem seksualnym”,
 9. Wyjaśnienie zakresu pojęciowego: „dyskryminacja pozytywna”, „dyskryminacja wielokrotna”, „dyskryminacja przez asocjację”,
 10. Postrzeganie „godności pracowniczej” w świetle praktyki prawniczej,
 11. Podmioty najbardziej zagrożone na zachowania patologiczne w organizacji oraz cechy predestynujące  „ofiarę” mobbingu,
 12. Testy psychologiczne oraz rozmowy jako środki prewencyjne ,
 13. Portret psychologiczny mobbera,
 14. „Pozorowane ofiary” mobbingu,
 15. Sposoby eliminacji przed szantażem przełożonych przez podwładnych,
 16.  Rola działu HR w zapobieganiu patologicznym zjawiskom,
 17. Polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna,
 18. Wykorzystanie komunikacji wewnętrznej w przeciwdziałaniu zagrożeniom psychospołecznym,
 19. Możliwości tworzenia proefektywnościowej kultury w firmie,
 20. Sposoby miarkowania wysokości zadośćuczynienia i odszkodowania za mobbing,
 21. Środki ochrony prawnej przewidziane w kodeksie pracy
 22. Problematyka cywilistycznej ochrony z zakresu dóbr osobistych w sprawach pracowniczych
 23. Zakres odpowiedzialności karnej pracodawcy i osób zarządzajacych i jego imieniu w sprawach pracowniczych,
 24. Ciężar dowodu w sprawach o mobbing i dyskryminację,
 25. Rodzaje środków dowodowch w procesach o mobbing i dyskryminację,
 26. Dowód z opiniii biegłego (oraz możliwości kwestionowania jej),
 27. Kontrowersje wobec dowodu z rejestracji obrazu i dźwięku,
 28. Zakres uprawnienień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy,
 29. Wpływ przepisów z zakresu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na problematykę mobbingu i dyskryminacji,
 30. Przedawnienie roszczeń dochodzonych przez pracownika.

Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia oparte na aktywnych technikach pracy z grupą. Wzajemna wymiana doświadczeń uczestników szkolenia podczas

 • dyskusji moderowanej,
 • sesji warsztatowych,
 • symulacji,
 • praktycznych analiz studium przypadku (case study)
 • oraz omówienia problematyki przez trenera
 • z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

Wszystko to stanowi kompleksowe kompendium wiedzy zarówno dla pracodawców, kadry zarządzającej, jak również pracowników.

Inwestycja w szkolenie do ustalenia. 

Inwestycja dotyczy udziału w szkoleniu 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów, dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Godziny realizacji szkolenia: dzień pierwszy: 10:00 – 17:00; dzień drugi: 09:00 – 16:00

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia https://www.edubis.com.pl/kategorie-szkolen/ na e-mail biuro@edubis.com.pl po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia rezerwacji miejsca na szkoleniu wraz z danymi do płatności, prosimy o dokonanie wpłaty na wskazane konto i przesłanie potwierdzenia dokonania płatności za szkolenie, na podstawie którego zostanie wystawiona faktura VAT.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: biuro@edubis.com.pl