Human Resources

logo (3)Doradztwo w zakresie HR obejmuje wszystkie działania w obszarze opracowania i wdrażania narzędzi strategii personalnych w organizacjach. Strategiczne ZZL obejmuje pozyskiwanie pracowników, ich rozwój, motywowanie, ocenę i nagradzanie ludzi w przedsiębiorstwie oraz budowanie właściwych relacji pomiędzy kadrą kierowniczą a podległymi jej pracownikami. Działania te mają na celu opracowanie i wdrożenie niezbędnych elementów, zintegrowanej ze strategią biznesową organizacji, strategii personalnej, obejmującej wyżej wspomniane obszary.

Działania podejmowane podczas usługi obejmują następujące etapy:

  • Analiza polityki personalnej w organizacji i stanu konkretnych, podejmowanych w jej ramach działań;
  • Określenie celu i przygotowanie planu kolejnych kroków w kierunku wdrożenia strategii personalnej w odniesieniu do strategii biznesowej organizacji, jej otoczenia, struktury organizacyjnej, wielkości firmy i dostępności zasobów;
  • Zaplanowanie działań i wdrożenie kluczowych elementów strategii oraz zalecenia dalszych kroków;
  • Audyt podjętych przez firmę działań oraz ewentualna ich korekta – po okresie wyznaczonym podczas ustalania planu kolejnych kroków wdrażania strategii.

Korzyści dla organizacji:

  • Optymalna obsada stanowisk oraz poprawa jakości pracy – odpowiednia liczba pracowników o dopasowanych do stanowisk kompetencjach, świadomie weryfikowanych już podczas dobrze przygotowanego procesu rekrutacji i selekcji;
  • Ocena wyników pracy, jako narzędzie motywacji i rozwoju – stworzenie systemu ocen pracowniczych wpływającego na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawę komunikacji między przełożonym i pracownikiem z zastosowaniem kryteriów i technik, uwzględniających bieżące rezultaty działań pracowników również w kontekście realizowanej w organizacji strategii;
  • Motywowanie i warunki pracy – budowanie systemów motywacyjnych uwzględniających potrzeby pracowników i możliwości organizacji, zbadanie satysfakcji pracowników, diagnoza poziomu motywacji i zmiany motywatorów zarówno finansowych jak i pozafinansowych;
  • Rozwój i poszerzanie kompetencji – opracowanie portfela kompetencji dla tej konkretnej organizacji oraz modeli kompetencyjnych, a co za tym idzie strategii i planów szkoleń pracowników jako czynnika warunkującego skuteczność realizacji zadań bieżących w powiązaniu z celami strategicznymi, oraz określenie ścieżek karier dla grup stanowiskowych, ewentualnych planów sukcesji i talentów;
  • Struktura i kultura organizacyjna – jasne zintegrowanie zasad polityki dotyczącej zasobów ludzkich z planami rozwoju firmy oraz umacnianie odpowiedniej kultury organizacyjnej przy transparentnej strukturze organizacyjnej.

 

Zapraszamy do kontaktu: biuro@edubis.com.pl